Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
85 733 23 56, 572 240 309
Title Image

Polityka Prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące Białostockie Centrum Analiz Medycznych Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Choroszczańskiej 24, 15-732 Białystok, KRS: 0000274037.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białostockie Centrum Analiz Medycznych Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Grochowej 2a 15-423 Białystok, KRS: 0000274037, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@alab.com.pl.
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania danych osobowych
Realizacja zamówienia/ usługi. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia/ usługi oraz przez czas niezbędny po jego/jej zakończeniu.
Odpowiedź na Pani/Pana pytanie. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda. Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających zgodę.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji odpowiedzi na pytanie oraz przez czas niezbędny po udzieleniu odpowiedzi.

Będąc podmiotem leczniczym jesteśmy zobowiązani do prowadzenia
i przechowywania dokumentacji medycznej.
Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta Okres  wynikający z przepisów prawa. Tworząc dokumentację medyczną mamy prawo do przechowywania jej przez 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
Skontaktowania się z Panią/Panem pod podanym  numerem telefonu
i adresem e-mail w celach marketingowych.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu
e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji czy wykonania usługi. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach, promocjach, akcjach promocyjnych, świadczeniach etc.

 

Okres trwania akcji marketingowej.
W celu wypełnienia zainicjowanego przez Panią/Pana procesu reklamacyjnego. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Okres wypełnienia obowiązku prawnego
i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
Mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit.  f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń. Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora.
Prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).

Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

 

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym:
 2. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem
 3. dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcom usług kurierskich.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 5. dostępu do swoich danych osobowych,
 6. sprostowania swoich danych osobowych,
 7. usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/ Pana danych osobowych z naszej bazy danych),
 8. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. przenoszenia danych,
 11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
 12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres iod@alab.com.pl.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Polityka prywatności 

Białostockie Centrum Analiz Medycznych
https://bcam.pl/

 

Niniejsza Polityka Prywatności strony www.bcam.pl (dalej Strona) ma na celu określenie zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony (dalej Użytkownik) uwzględniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”.

Administratorem danych jest Białostockie Centrum Analiz Medycznych z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24 15-732, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000274037, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9661889742, REGON: 200131380.

Zakres przetwarzanych danych:

W czasie przeglądania zawartości strony przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron, przeglądane treści. Samo przeglądanie zawartości strony nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku nie podanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony – w tym wykupienie oferowanej usługi. W ramach strony zamieszczony jest formularz kontaktowy na oferowane przez Administratora usługi.

Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Stroną, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Strony oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Strony lub do personalizacji zawartości podstron Strony. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Strony i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 • zawarcie umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. – dane będą przetwarzane przez okres ważności konta internetowego, chyba że wcześniej Pacjent wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Pacjentowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi przewidzianej umową.
 • wystawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie,  prowadzenie ksiąg rachunkowych, wypełnienie innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
 • dokonanie niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Pacjentowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.
 • przechowanie danych osobowych Użytkownika w bazie pacjentów w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
 • ustalenie, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.

 

Prawa Użytkownika Strony

Użytkownik, jeśli przepisy prawa, m.in., ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie wskazują inaczej, ma prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki

z art. 21 RODO.

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez Administratora usług,
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • prostowania swoich danych osobowych

 

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Osobowych Danych poprzez e-mail na adres iod@alab.com.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres Białostockie Centrum Analiz Medycznych z siedzibą w Białymstoku, ul. Choroszczańska 24, 15-732.

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. Wszystkie Połączenia użytkownika nawiązywane  ze Strona są szyfrowane  za pomocą protokołu SSL. Strona jest zabezpieczona w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Administratora przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

Pliki cookies

Strona https://bcam.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Białostockie Centrum Analiz Medycznych w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników Administratora, którzy posiadają imienne upoważnienia. Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie, które mogą otrzymać dostęp do komputera i / lub urządzenia mobilnego Użytkownika i odczytać dane jakie Administrator prezentuje dla Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy użyciu loginu i hasła dostępu Użytkownika, przez osoby trzecie.